บทวิเคราะห์สถานการณ์แรงงาน

2564 / สถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 1 ปี 2564

Download (.pdf)

2564 / สถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 2 ปี 2564

Download (.pdf)

2564 / ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน พ.ศ. 2564

Download (.pdf)

2564 / สถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 3 ปี 2564

Download (.pdf)

บทวิเคราะห์อื่น ๆ

รายงานสถิติเศรษฐกิจแรงงานระหว่างประเทศ

รายงานสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ และการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ

รายงานสถานการณ์การค้าเสรี ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านแรงงาน

รายงานการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรายงานประกอบการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศกองเศรษฐกิจการแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 โทรศัพท์ 02-2321377 , โทรศัพท์ 02-2321430


System Login
free counter