ระบบเตือนภัยด้านแรงงานนี้ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่

(1) การเตือนภัยวิกฤตด้านแรงงาน เป็นการวิเคราะห์การแจ้งเตือนและโอกาสเกิดวิกฤตด้านแรงงานภายใน 12 เดือนข้างหน้า สำหรับการจ้างงาน การว่างงาน และการเลิกจ้าง
(2) การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต เป็นการคาดการณ์ภาวะตลาดแรงงานด้านการจ้างงาน การว่างงาน การเลิกจ้าง และการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ
(3) ข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบันทางด้านเศรษฐกิจแรงงาน เป็นการรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดด้านแรงงานจากหน่วยงานต่าง ๆ

สัญญาณเตือนภัย

ระบบเตือนภัยด้านแรงงาน

  • Normal
  • Warning
  • Crisis

ดัชนีชี้วัดการแจ้งเตือน


Infographic บทสรุปผู้บริหาร

สถานการณ์และข้อมูลด้านแรงงาน

  • Normal
  • Warning
  • Crisis

โอกาสเกิดวิกฤต

หัวข้อ สถานะ
ภาพรวมการจ้างงาน ผู้ประกันตนมาตรา 33 ระยะสั้น
ภาพรวมการจ้างงาน ผู้ประกันตนมาตรา 33 ระยะยาว
ภาพรวมการจ้างงาน ผู้มีงานทำภาคเอกชน
ภาพรวมการว่างงานที่เคยเป็นลูกจ้างภาคเอกชน
ภาพรวมการเลิกจ้าง ผู้ประกันตนมาตรา 33 ระยะสั้น
ภาพรวมการเลิกจ้าง ผู้ประกันตนมาตรา 33 ระยะยาว

การคาดการณ์แนวโน้ม

หัวข้อ สถานะ
ภาวะตลาดแรงงาน: ภาพรวมผู้ประกันตนมาตรา 33 (การจ้างงาน)
ภาวะตลาดแรงงาน: ภาพรวมผู้มีงานทำภาคเอกชน (การจ้างงาน)
ภาวะตลาดแรงงาน: ภาพรวมผู้ว่างงานที่ที่เคยเป็นลูกจ้างภาคเอกชน (การว่างงาน)
ภาวะตลาดแรงงาน: ภาพรวมผู้ประกันตนมาตรา 33 กรณีเลิกจ้าง (การเลิกจ้าง)
การเคลื่อนย้ายแรงงาน: ไทยไปต่างประเทศ
การเคลื่อนย้ายแรงงาน: ต่างประเทศมาไทย
ผลิตภาพแรงงาน

หมายเหตุ : YoY (Year on Year) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า
กองเศรษฐกิจการแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 โทรศัพท์ 02-2321377 , โทรศัพท์ 02-2321430


System Login