ระบบเตือนภัยด้านแรงงาน

Dashboard - การคาดการณ์แนวโน้ม

การคาดการณ์แนวโน้ม

     แบบจำลองการคาดการณ์แนวโน้มแสดงผลการคาดการณ์ตัวแปรทางด้านเศรษฐกิจแรงงานที่สนใจในอนาคต โดยสำหรับการพยากรณ์ภาวะตลาดแรงงานในภาพรวม ได้แก่ การจ้างงาน การว่างงาน และการเลิกจ้าง โดยอาศัยแบบจำลอง Markov-switching ส่วนการพยากรณ์การเคลื่อนย้ายแรงงาน และผลิตภาพแรงงาน โดยใช้แบบจำลองสมการถดถอยเชิงเส้นตรง (Linear Regression) มาตรฐาน

หมายเหตุ : YoY (Year on Year) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า