ระบบเตือนภัยด้านแรงงาน

Dashboard - ภาพรวมระบบเตือนภัยด้านแรงงาน

สรุปผล:

ระบบเตือนภัยแรงงาน

ข้อมูลอื่น ๆ
  • Normal
  • Warning
  • Crisis
  • Normal
  • Warning
  • Crisis

โอกาสเกิดวิกฤต (MLogit)

การคาดการณ์แนวโน้ม