ระบบเตือนภัยด้านแรงงาน

Dashboard - โอกาสเกิดวิกฤต (MLogit)

โอกาสเกิดวิกฤต

     แบบจำลองการวิเคราะห์โอกาสเกิดวิกฤตจะแสดงผลการประมาณความน่าจะเป็นที่จะเกิดวิกฤตภายใน 12 เดือน จากตัวชี้วัดต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจ โดยการวิเคราะห์จะแบ่งเหตุการณ์ออกเป็น 3 กรณี ได้แก่ เหตุการณ์ปกติ (Normal) เหตุการณ์ช่วงเวลาก่อนวิกฤตภายในระยะเวลา 12 เดือน (Pre-crisis) และ เหตุการณ์หลังวิกฤตหรือช่วงเปลี่ยนผ่าน (Post-crisis/Transition) ทั้งนี้ สถานะ (Status) การแจ้งเตือนภาวะจะแสดงเหตุการณ์ที่มีความน่าจะเป็นสูงที่สุดในช่วงเวลานั้น      สำหรับการวิเคราะห์โอกาสเกิดวิกฤตภาวะตลาดแรงงานในภาพรวม จะแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ (1) การจ้างงาน (2) การว่างงาน และ (3) การเลิกจ้าง นอกจากการวิเคราะห์ในภาพรวมแล้ว ยังมีการวิเคราะห์ในมิติย่อย ได้แก่ มิติรายสาขาอุตสาหกรรม (การจ้างงาน) และมิติรายพื้นที่ (การจ้างงาน และการว่างงาน)

 • Normal
 • Transition
 • Pre-Crisis
 • Normal
 • Transition
 • Pre-Crisis • Normal
 • Transition
 • Pre-Crisis


 • Normal
 • Transition
 • Pre-Crisis


 • Normal
 • Transition
 • Pre-Crisis

 • Normal
 • Transition
 • Pre-Crisis
 • Normal
 • Transition
 • Pre-Crisis • Normal
 • Transition
 • Pre-Crisis


 • Normal
 • Transition
 • Pre-Crisis

 • Normal
 • Transition
 • Pre-Crisis
 • Normal
 • Transition
 • Pre-Crisis