สถานการณ์และข้อมูลด้านแรงงาน

             ส่วนนี้แสดงข้อมูลและสถานการณ์ปัจจุบันทางด้านเศรษฐกิจแรงงาน โดยสถานการณ์ภาวะตลาดแรงงานสะท้อนจากข้อมูลผู้ประกันตนภาคบังคับ (มาตรา 33) หากผู้ประกันตนมาตรา 33 ขยายตัวได้ดีเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า (Year-on-Year Growth Rate) ย่อมแสดงถึงภาวะตลาดแรงงานดี ซึ่งสถานะ (Status) การแจ้งเตือนภาวะตลาดแรงงาน แบ่งออกเป็น 3 สถานะตามสี คือ
สีเขียว - สถานะปกติ (Normal) : ผู้ประกันตนมาตรา 33 ขยายตัวตั้งแต่ร้อยละ 0.8 ต่อปี ขึ้นไป
สีเหลือง - สถานะเฝ้าระวัง (Warning) : ผู้ประกันตนมาตรา 33 ขยายตัวตั้งแต่ร้อยละ -1.12 ต่อปี แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.8 ต่อปี ติดต่อกัน 2 เดือน หรือเหตุการณ์ที่ไม่อยู่ในภาวะปกติ แต่ยังไม่ถึงขั้นวิกฤต
สีแดง - สถานะวิกฤต (Crisis) : ผู้ประกันตนมาตรา 33 ขยายตัวน้อยกว่าร้อยละ -1.12 ต่อปี


  • Normal
  • Warning
  • Crisis

Loading...

กองเศรษฐกิจการแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 โทรศัพท์ 02-2321377 , โทรศัพท์ 02-2321430


System Login