ระบบเตือนภัยด้านแรงงาน

Dashboard - สัญญาณเตือนภัย (Signal Analysis)

สัญญาณเตือนภัย

     การวิเคราะห์สัญญาณเตือนภัยแสดงการแจ้งเตือนวิกฤตตลาดแรงงานภายในระยะเวลา 12 เดือนล่วงหน้า จากตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจทั้งหมด 26 ตัวชี้วัด หากตัวชี้วัดใดมีการแจ้งเตือนจะมีค่าเท่ากับ 1 ถ้าไม่มีการแจ้งเตือนมีค่าเท่ากับ 0 ซึ่งสามารถนำมาคำนวณหาค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเป็นดัชนีผสมสัญญาณเตือนภัยตลาดแรงงานได้โดยมีค่าอยู่ในช่วง 0 ถึง 1 สำหรับน้ำหนักของตัวชี้วัดแต่ละตัวขึ้นอยู่กับความสามารถในการแจ้งเตือนวิกฤตล่วงหน้าที่แตกต่างกัน เมื่อตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจมีการแจ้งเตือนพร้อมกันหลายตัวจะทำให้ค่าดัชนียิ่งมาก จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลในอดีตสามารถแบ่งระดับการแจ้งเตือนออกเป็น 3 สถานะ (Status) ตามสีของมิเตอร์ (Meter) ได้แก่
สีเขียว - สถานะปกติ (Normal) : ไม่มีหรือมีการแจ้งเตือนน้อยมาก น้ำหนักรวมของตัวชี้วัดที่แจ้งเตือนวิกฤตในระยะ 12 เดือนข้างหน้า ไม่เกินร้อยละ 11 ของตัวชี้วัดทั้งหมด
สีเหลือง - สถานะเฝ้าระวัง (Warning) : มีการแจ้งเตือนอยู่ในระดับเฝ้าระวัง น้ำหนักรวมของตัวชี้วัดที่แจ้งเตือนวิกฤตมากกว่าร้อยละ 11 แต่ไม่เกินร้อยละ 15
สีแดง - สถานะวิกฤต (Crisis) : จะเกิดวิกฤตตลาดแรงงานภายในระยะเวลา 12 เดือนข้างหน้า น้ำหนักรวมของตัวชี้วัดที่แจ้งเตือนวิกฤตมากกว่าร้อยละ 15

ข้อมูลล่าสุดวันที่:

ระบบเตือนภัยแรงงาน

  • Normal
  • Warning
  • Crisis
  • Normal
  • Warning
  • Crisis

กลุ่มตัวชี้วัดภายในประเทศ - ตัวชี้วัดด้านอุปสงค์

EXG_THB

มูลค่าการส่งออกสินค้าในรูปเงินบาท
Growth Rate
13.95
>
Threshold
-7.89

PCI

ดัชนีการบริโภคภาคเอกชน
Growth Rate
9.9
>
Threshold
-2.59

ELEC

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า
Growth Rate
5.72
>
Threshold
-2.13

PROP

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
Growth Rate
-2.77
>
Threshold
-27.63

IMP_CAP

การนำเข้าเครื่องจักร
Growth Rate
11.45
>
Threshold
-12.86

IMVOI

ดัชนีปริมาณการนำเข้า
Growth Rate
10.3
>
Threshold
-12.54

CEMENT

ปริมาณการจำหน่ายปูนซีเมนต์ในประเทศ
Growth Rate
8.73
>
Threshold
-8.43

PII

ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน
Growth Rate
4.1
>
Threshold
-12.45

LAND

การทำธุรกรรมที่ดิน
Growth Rate
-26.79
<
Threshold
-24.8

BEER

ปริมาณการจำหน่ายเบียร
Growth Rate
36.81
>
Threshold
-15.36

กลุ่มตัวชี้วัดภายในประเทศ - ตัวชี้วัดด้านอุปทานและดัชนีเศรษฐกิจ

CLI_TH

ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจไทย
Growth Rate
-0.3
>
Threshold
-1.26

CAPU

อัตราการใช้กำลังการผลิต
Growth Rate
1.3
>
Threshold
-11.37

MPI

ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม
Growth Rate
3.05
>
Threshold
-6.99

HOUSE

ที่อยู่อาศัยจดทะเบียนเพิ่มในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
Growth Rate
17.56
>
Threshold
-47.42

BSI

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจ
Growth Rate
16.97
>
Threshold
-8.84

กลุ่มตัวชี้วัดภายในประเทศ - ตัวชี้วัดด้านราคา

CPIC

ดัชนีราคาพื้นฐานผู้บริโภค
Growth Rate
2.75
<
Threshold
4.92

CPIH

ดัชนีราคาทั่วไปผู้บริโภค
Growth Rate
6.2
>
Threshold
6.07

PPI

ดัชนีราคาผู้ผลิต
Growth Rate
11.52
>
Threshold
10.08

กลุ่มตัวชี้วัดภายในประเทศ - ตัวชี้วัดด้านการเงิน

M1

ปริมาณเงินความหมายแคบ
Growth Rate
5.16
>
Threshold
2.27

NER_USD

อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์ สรอ.
Growth Rate
7.12
<
Threshold
9.95

MLR

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี
Growth Rate
0.09
>
Threshold
-15.24

กลุ่มตัวชี้วัดต่างประเทศ

CLI_OECD

ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจ OECD
Growth Rate
-1.68
<
Threshold
-1.52

CLI_TW

ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจไต้หวัน
Growth Rate
5.03
>
Threshold
-2

CLI_G7

ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจ G7
Growth Rate
-1.69
>
Threshold
-1.76

CLI_CN

ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจจีน
Growth Rate
-3.37
<
Threshold
-2.66

CLI_JP

ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจญี่ปุ่น
Growth Rate
-0.56
>
Threshold
-2.12