ระบบเตือนภัยด้านแรงงาน

Dashboard - สัญญาณเตือนภัย (Signal Analysis)

สัญญาณเตือนภัย

     การวิเคราะห์สัญญาณเตือนภัยแสดงการแจ้งเตือนวิกฤตตลาดแรงงานภายในระยะเวลา 12 เดือนล่วงหน้า จากตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจทั้งหมด 26 ตัวชี้วัด หากตัวชี้วัดใดมีการแจ้งเตือนจะมีค่าเท่ากับ 1 ถ้าไม่มีการแจ้งเตือนมีค่าเท่ากับ 0 ซึ่งสามารถนำมาคำนวณหาค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเป็นดัชนีผสมสัญญาณเตือนภัยตลาดแรงงานได้โดยมีค่าอยู่ในช่วง 0 ถึง 1 สำหรับน้ำหนักของตัวชี้วัดแต่ละตัวขึ้นอยู่กับความสามารถในการแจ้งเตือนวิกฤตล่วงหน้าที่แตกต่างกัน เมื่อตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจมีการแจ้งเตือนพร้อมกันหลายตัวจะทำให้ค่าดัชนียิ่งมาก จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลในอดีตสามารถแบ่งระดับการแจ้งเตือนออกเป็น 3 สถานะ (Status) ตามสีของมิเตอร์ (Meter) ได้แก่
สีเขียว - สถานะปกติ (Normal) : ไม่มีหรือมีการแจ้งเตือนน้อยมาก น้ำหนักรวมของตัวชี้วัดที่แจ้งเตือนวิกฤตในระยะ 12 เดือนข้างหน้า ไม่เกินร้อยละ 14 ของตัวชี้วัดทั้งหมด
สีเหลือง - สถานะเฝ้าระวัง (Warning) : มีการแจ้งเตือนอยู่ในระดับเฝ้าระวัง น้ำหนักรวมของตัวชี้วัดที่แจ้งเตือนวิกฤตมากกว่าร้อยละ 14 แต่ไม่เกินร้อยละ 19
สีแดง - สถานะวิกฤต (Crisis) : จะเกิดวิกฤตตลาดแรงงานภายในระยะเวลา 12 เดือนข้างหน้า น้ำหนักรวมของตัวชี้วัดที่แจ้งเตือนวิกฤตมากกว่าร้อยละ 19

ข้อมูลล่าสุดวันที่:

ระบบเตือนภัยแรงงาน

  • Normal
  • Warning
  • Crisis
  • Normal
  • Warning
  • Crisis

กลุ่มตัวชี้วัดภายในประเทศ - ตัวชี้วัดด้านอุปสงค์

CEMENT

ปริมาณการจำหน่ายปูนซีเมนต์ในประเทศ
Growth Rate
0
<
Threshold
-8.42

PII

ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน
Growth Rate
0
<
Threshold
-12.81

LAND

การทำธุรกรรมที่ดิน
Growth Rate
0
<
Threshold
-26.54

EXG_THB

มูลค่าการส่งออกสินค้าในรูปเงินบาท
Growth Rate
0
<
Threshold
-7.27

IMVOI

ดัชนีปริมาณการนำเข้า
Growth Rate
0
<
Threshold
-10.44

PROP

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
Growth Rate
0
<
Threshold
-27.27

ELEC

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า
Growth Rate
0
<
Threshold
-2.23

BEER

ปริมาณการจำหน่ายเบียร
Growth Rate
0
<
Threshold
-10.62

IMP_CAP

การนำเข้าเครื่องจักร
Growth Rate
0
<
Threshold
-12.95

PCI

ดัชนีการบริโภคภาคเอกชน
Growth Rate
0
<
Threshold
-1.72

กลุ่มตัวชี้วัดภายในประเทศ - ตัวชี้วัดด้านอุปทานและดัชนีเศรษฐกิจ

CAPU

อัตราการใช้กำลังการผลิต
Growth Rate
0
<
Threshold
-13.22

BSI

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจ
Growth Rate
0
<
Threshold
-8.8

MPI

ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม
Growth Rate
0
<
Threshold
-7.58

CLI_TH

ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจไทย
Growth Rate
0
<
Threshold
-1.88

HOUSE

ที่อยู่อาศัยจดทะเบียนเพิ่มในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
Growth Rate
0
<
Threshold
-45.65

กลุ่มตัวชี้วัดภายในประเทศ - ตัวชี้วัดด้านราคา

PPI

ดัชนีราคาผู้ผลิต
Growth Rate
0
<
Threshold
11.08

CPIC

ดัชนีราคาพื้นฐานผู้บริโภค
Growth Rate
0
<
Threshold
5.11

CPIH

ดัชนีราคาทั่วไปผู้บริโภค
Growth Rate
0
<
Threshold
6.16

กลุ่มตัวชี้วัดภายในประเทศ - ตัวชี้วัดด้านการเงิน

M1

ปริมาณเงินความหมายแคบ
Growth Rate
0
<
Threshold
2.12

NER_USD

อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์ สรอ.
Growth Rate
0
<
Threshold
11.11

MLR

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี
Growth Rate
0
<
Threshold
-16.67

กลุ่มตัวชี้วัดต่างประเทศ

CLI_G7

ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจ G7
Growth Rate
0
<
Threshold
-1.26

CLI_OECD

ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจ OECD
Growth Rate
0
<
Threshold
-3.04

CLI_TW

ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจไต้หวัน
Growth Rate
0
<
Threshold
-2.08

CLI_JP

ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจญี่ปุ่น
Growth Rate
0
<
Threshold
-5.95

CLI_CN

ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจจีน
Growth Rate
0
<
Threshold
-2.58