ระบบเตือนภัยด้านแรงงาน

Dashboard - สัญญาณเตือนภัย (Signal Analysis)

สัญญาณเตือนภัย

     การวิเคราะห์สัญญาณเตือนภัยแสดงการแจ้งเตือนวิกฤตตลาดแรงงานภายในระยะเวลา 12 เดือนล่วงหน้า จากตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจทั้งหมด 26 ตัวชี้วัด หากตัวชี้วัดใดมีการแจ้งเตือนจะมีค่าเท่ากับ 1 ถ้าไม่มีการแจ้งเตือนมีค่าเท่ากับ 0 ซึ่งสามารถนำมาคำนวณหาค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเป็นดัชนีผสมสัญญาณเตือนภัยตลาดแรงงานได้โดยมีค่าอยู่ในช่วง 0 ถึง 1 สำหรับน้ำหนักของตัวชี้วัดแต่ละตัวขึ้นอยู่กับความสามารถในการแจ้งเตือนวิกฤตล่วงหน้าที่แตกต่างกัน เมื่อตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจมีการแจ้งเตือนพร้อมกันหลายตัวจะทำให้ค่าดัชนียิ่งมาก จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลในอดีตสามารถแบ่งระดับการแจ้งเตือนออกเป็น 3 สถานะ (Status) ตามสีของมิเตอร์ (Meter) ได้แก่
สีเขียว - สถานะปกติ (Normal) : ไม่มีหรือมีการแจ้งเตือนน้อยมาก น้ำหนักรวมของตัวชี้วัดที่แจ้งเตือนวิกฤตในระยะ 12 เดือนข้างหน้า ไม่เกินร้อยละ 14 ของตัวชี้วัดทั้งหมด
สีเหลือง - สถานะเฝ้าระวัง (Warning) : มีการแจ้งเตือนอยู่ในระดับเฝ้าระวัง น้ำหนักรวมของตัวชี้วัดที่แจ้งเตือนวิกฤตมากกว่าร้อยละ 14 แต่ไม่เกินร้อยละ 19
สีแดง - สถานะวิกฤต (Crisis) : จะเกิดวิกฤตตลาดแรงงานภายในระยะเวลา 12 เดือนข้างหน้า น้ำหนักรวมของตัวชี้วัดที่แจ้งเตือนวิกฤตมากกว่าร้อยละ 1

ข้อมูลล่าสุดวันที่:

ระบบเตือนภัยแรงงาน

  • Normal
  • Warning
  • Crisis
  • Normal
  • Warning
  • Crisis

กลุ่มตัวชี้วัดภายในประเทศ - ตัวชี้วัดด้านอุปสงค์

CEMENT

ปริมาณการจำหน่ายปูนซีเมนต์ในประเทศ
Growth Rate
-5.19
>
Threshold
-8.42

BEER

ปริมาณการจำหน่ายเบียร
Growth Rate
14.45
>
Threshold
-10.62

IMVOI

ดัชนีปริมาณการนำเข้า
Growth Rate
-14.93
<
Threshold
-10.44

PROP

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
Growth Rate
-7.18
>
Threshold
-27.27

PII

ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน
Growth Rate
-10.16
>
Threshold
-12.81

EXG_THB

มูลค่าการส่งออกสินค้าในรูปเงินบาท
Growth Rate
-7.45
<
Threshold
-7.27

PCI

ดัชนีการบริโภคภาคเอกชน
Growth Rate
1.83
>
Threshold
-1.72

IMP_CAP

การนำเข้าเครื่องจักร
Growth Rate
-13.33
<
Threshold
-12.95

ELEC

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า
Growth Rate
-15.58
<
Threshold
-2.23

LAND

การทำธุรกรรมที่ดิน
Growth Rate
-7.18
>
Threshold
-26.54

กลุ่มตัวชี้วัดภายในประเทศ - ตัวชี้วัดด้านอุปทานและดัชนีเศรษฐกิจ

BSI

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจ
Growth Rate
-12.34
<
Threshold
-8.8

CAPU

อัตราการใช้กำลังการผลิต
Growth Rate
-2.45
>
Threshold
-13.22

MPI

ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม
Growth Rate
-3.19
>
Threshold
-7.58

HOUSE

ที่อยู่อาศัยจดทะเบียนเพิ่มในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
Growth Rate
-8.62
>
Threshold
-45.65

CLI_TH

ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจไทย
Growth Rate
-0.13
>
Threshold
-1.88

กลุ่มตัวชี้วัดภายในประเทศ - ตัวชี้วัดด้านราคา

PPI

ดัชนีราคาผู้ผลิต
Growth Rate
-2.22
<
Threshold
11.08

CPIC

ดัชนีราคาพื้นฐานผู้บริโภค
Growth Rate
0.38
<
Threshold
5.11

CPIH

ดัชนีราคาทั่วไปผู้บริโภค
Growth Rate
-0.58
<
Threshold
6.16

กลุ่มตัวชี้วัดภายในประเทศ - ตัวชี้วัดด้านการเงิน

M1

ปริมาณเงินความหมายแคบ
Growth Rate
3.18
>
Threshold
2.12

MLR

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี
Growth Rate
-4.2
>
Threshold
-16.67

NER_USD

อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์ สรอ.
Growth Rate
0.93
<
Threshold
11.11

กลุ่มตัวชี้วัดต่างประเทศ

CLI_TW

ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจไต้หวัน
Growth Rate
1.8
>
Threshold
-2.08

CLI_JP

ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจญี่ปุ่น
Growth Rate
-0.66
>
Threshold
-5.95

CLI_G7

ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจ G7
Growth Rate
0.12
>
Threshold
-1.26

CLI_CN

ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจจีน
Growth Rate
0.1
>
Threshold
-2.58

CLI_OECD

ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจ OECD
Growth Rate
0.18
>
Threshold
-3.04