รายงานการเตือนภัยด้านแรงงานรายเดือน

2561 / มกราคม

Download (.pdf)

2561 / กุมภาพันธ์

Download (.pdf)

2561 / มีนาคม

Download (.pdf)

2561 / เมษายน

Download (.pdf)

2561 / พฤษภาคม

Download (.pdf)

2561 / มิถุนายน

Download (.pdf)

2561 / กรกฎาคม

Download (.pdf)

2561 / สิงหาคม

Download (.pdf)

2561 / กันยายน

Download (.pdf)

รายงานการเตือนภัยด้านแรงงานรายไตรมาส
ไม่มีข้อมูล

กองเศรษฐกิจการแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 โทรศัพท์ 02-232-1375


System Login