แนะนำระบบ

สำหรับระบบเตือนภัยที่ปรับปรุงและพัฒนาในปี 2561 นี้ ประกอบด้วยการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจแรงงาน 3 ส่วน ได้แก่ (1) การเตือนภัยวิกฤตด้านแรงงาน เป็นการวิเคราะห์การแจ้งเตือนและโอกาสเกิดวิกฤตด้านแรงงานภายใน 12 เดือนข้างหน้า สำหรับการจ้างงาน การว่างงาน และการเลิกจ้าง (2) การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต เป็นการคาดการณ์ภาวะตลาดแรงงานด้านการจ้างงาน การว่างงาน การเลิกจ้าง และการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ และ (3) ข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบันทางด้านเศรษฐกิจแรงงาน เป็นการรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดด้านแรงงานจากหน่วยงานต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้

  • สัญญาณเตือนภัย (Signal Analysis) แสดงการแจ้งเตือนวิกฤตตลาดแรงงานภายในระยะเวลา 12 เดือนล่วงหน้า จากตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจทั้งหมด 26 ตัวชี้วัด หากตัวชี้วัดใดมีการแจ้งเตือนจะมีค่าเท่ากับ 1 ถ้าไม่มีการแจ้งเตือนมีค่าเท่ากับ 0 ซึ่งสามารถนำมาคำนวณหาค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเป็นดัชนีผสมสัญญาณเตือนภัยตลาดแรงงานได้โดยมีค่าอยู่ในช่วง 0 ถึง 1 สำหรับน้ำหนักของตัวชี้วัดแต่ละตัวขึ้นอยู่กับความสามารถในการแจ้งเตือนวิกฤตล่วงหน้าที่แตกต่างกัน เมื่อตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจมีการแจ้งเตือนพร้อมกันหลายตัวจะทำให้ค่าดัชนียิ่งมาก จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลในอดีตสามารถแบ่งระดับการแจ้งเตือนออกเป็น 3 สถานะ (Status) ตามสีของมิเตอร์ (Meter) ได้แก่
    • สีเขียว - สถานะปกติ (Normal) : ไม่มีหรือมีการแจ้งเตือนน้อยมาก น้ำหนักรวมของตัวชี้วัดที่แจ้งเตือนวิกฤตในระยะ 12 เดือนข้างหน้า ไม่เกินร้อยละ 14 ของตัวชี้วัดทั้งหมด : มีการแจ้งเตือนอยู่ในระดับเฝ้าระวัง น้ำหนักรวมของตัวชี้วัดที่แจ้งเตือนวิกฤตมากกว่าร้อยละ 14 แต่ไม่เกินร้อยละ 19
    • สีเหลือง - สถานะเฝ้าระวัง (Warning) : มีการแจ้งเตือนอยู่ในระดับเฝ้าระวัง น้ำหนักรวมของตัวชี้วัดที่แจ้งเตือนวิกฤตมากกว่าร้อยละ 14 แต่ไม่เกินร้อยละ 19
    • สีแดง - สถานะวิกฤต (Crisis) : จะเกิดวิกฤตตลาดแรงงานภายในระยะเวลา 12 เดือนข้างหน้า น้ำหนักรวมของตัวชี้วัดที่แจ้งเตือนวิกฤตมากกว่าร้อยละ 19
  • โอกาสเกิดวิกฤต จะแสดงผลการประมาณความน่าจะเป็นที่จะเกิดวิกฤตภายใน 12 เดือน จากตัวชี้วัดต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจ โดยการวิเคราะห์จะแบ่งเหตุการณ์ออกเป็น 3 กรณี ได้แก่ เหตุการณ์ปกติ (Normal) เหตุการณ์ช่วงเวลาก่อนวิกฤตภายในระยะเวลา 12 เดือน (Pre-crisis)และ เหตุการณ์หลังวิกฤตหรือช่วงเปลี่ยนผ่าน (Post-crisis/Transition) ทั้งนี้ สถานะ (Status) การแจ้งเตือนภาวะจะแสดงเหตุการณ์ที่มีความน่าจะเป็นสูงที่สุดในช่วงเวลานั้น

สำหรับการวิเคราะห์โอกาสเกิดวิกฤตภาวะตลาดแรงงานในภาพรวม จะแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ (1) การจ้างงาน (2) การว่างงาน และ (3) การเลิกจ้าง นอกจากการวิเคราะห์ในภาพรวมแล้ว ยังมีการวิเคราะห์ในมิติย่อย ได้แก่ มิติรายสาขาอุตสาหกรรม (การจ้างงาน) และมิติรายพื้นที่ (การจ้างงาน และการว่างงาน)

  • การคาดการณ์แนวโน้ม แสดงผลการคาดการณ์ตัวแปรทางด้านเศรษฐกิจแรงงานที่สนใจในอนาคต โดยสำหรับการพยากรณ์ภาวะตลาดแรงงานในภาพรวม ได้แก่ การจ้างงาน การว่างงาน และการเลิกจ้าง โดยอาศัยแบบจำลอง Markov-switching ส่วนการพยากรณ์การเคลื่อนย้ายแรงงาน และผลิตภาพแรงงาน โดยใช้แบบจำลองสมการถดถอยเชิงเส้นตรง (Linear Regression) มาตรฐาน
  • สถานการณ์และข้อมูลด้านแรงงาน แสดงข้อมูลและสถานการณ์ปัจจุบันทางด้านเศรษฐกิจแรงงาน โดยสถานการณ์ภาวะตลาดแรงงานสะท้อนจากข้อมูลผู้ประกันตนภาคบังคับ (มาตรา 33) หากผู้ประกันตนมาตรา 33 ขยายตัวได้ดีเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า (Year-on-Year Growth Rate) ย่อมแสดงถึงภาวะตลาดแรงงานดี ซึ่งสถานะ (Status) การแจ้งเตือนภาวะตลาดแรงงาน แบ่งออกเป็น 3 สถานะตามสี คือ
    • สีเขียว - สถานะปกติ (Normal) : ผู้ประกันตนมาตรา 33 ขยายตัวตั้งแต่ร้อยละ 0.80 ต่อปี ขึ้นไป
    • สีเหลือง - สถานะเฝ้าระวัง (Warning) : ผู้ประกันตนมาตรา 33 ขยายตัวตั้งแต่ร้อยละ -0.92 ต่อปี แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.80 ต่อปี ติดต่อกัน 2 เดือน หรือเหตุการณ์ที่ไม่อยู่ในภาวะปกติ แต่ยังไม่ถึงขั้นวิกฤต
    • สีแดง - สถานะวิกฤต (Crisis) : ผู้ประกันตนมาตรา 33 ขยายตัวน้อยกว่าร้อยละ -0.92 ต่อปีกองเศรษฐกิจการแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 โทรศัพท์ 02-2321377 , โทรศัพท์ 02-2321430


System Login