ที่อยู่ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการแรงงาน


สำนักเศรษฐกิจการแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 โทรศัพท์ 1506
รถประจำทางที่ผ่านกระทรวงแรงงาน

1. ด้านถนนดินแดง (ป้ายหยุดรถหน้าโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์)
: รถปรับอากาศสาย ปอ.171, ปอ.172,ปอ.514 และ ปอ.529
: รถธรรมดาสาย 12, 13, 36, 36ก, 54, 73, 73ก, 157, 163 และ 168

2. ด้านถนนวิภาวดีรังสิต (ป้ายหยุดรถบริเวณสะพานลอยตรงข้ามโรงพยาบาลทหารผ่านศึก)
: รถปรับอากาศสาย ปอ.24, 69, 92, 538 และ 504
: รถธรรมดาสาย 24, 69 , 92 และ 187

ชื่อผู้ดูแลระบบ เบอร์โทร

1. นางสาวสุกัญญา ถมยา ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการแรงงาน
เบอร์โทร: 02-232-1355 อีเมล์: informal@mol.mail.go.th

2. นางสุจิตรา พลฤทธิ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
เบอร์โทร: 02-232-1160 อีเมล์: informal@mol.mail.go.th

3. นางสาวเยาวรัตน์ เอ่นนู นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
เบอร์โทร: 02-232-1160 อีเมล์: informal@mol.mail.go.th

4. นางสาวเสาวนีย์ ทวีสุข นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
เบอร์โทร: 02-232-1159 อีเมล์: informal@mol.mail.go.th

5. นางสาวอัญชลี กฤษณเศรณีย์ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
เบอร์โทร: 02-232-1476 อีเมล์: informal@mol.mail.go.th

6. นายอานุภาพ งีสันเทียะ นักวิชาการแรงงาน
เบอร์โทร: 02-232-1159 อีเมล์: informal@mol.mail.go.th

7. นางสาวกมลวรรณ อุยโต นักวิชาการสถิติ
เบอร์โทร: 02-232-1476 อีเมล์: informal@mol.mail.go.th

กองเศรษฐกิจการแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 โทรศัพท์ 02-232-1375


System Login