โครงสร้างกองเศรษฐกิจการแรงงาน


กองเศรษฐกิจการแรงงาน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

   ก) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยภาวะเศรษฐกิจ และสังคมที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ รวมทั้งจัดทำแผนพัฒนากำลังแรงงานในและนอกระบบของประเทศ

   ข) เสนอแนะและพัฒนาระบบ รูปแบบ และแนวทางในการบริหารจัดการด้านแรงงาน

   ค) จัดทำระบบเตือนภัยด้านเศรษฐกิจการแรงงาน และคาดการณ์แนวโน้ม เพื่อเสนอแนะ แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้น

   ง) จัดทำดัชนีผลิตภาพแรงงาน รวมทั้งเสนอแนะแนวทางและมาตรการยกระดับผลิตภาพแรงงาน

   จ) จัดทำข้อมูล สถิติ ข่าวสารด้านแรงงาน รวมทั้งบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

   ฉ) ติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์แรงงานในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งผลการเจรจาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับนโยบายด้านแรงงาน เพื่อเสนอแนวทางและกำหนดท่าทีการมีส่วนร่วมด้านแรงงานของประเทศ

   ช) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการค่าจ้าง

   ซ) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ

   ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ประกอบด้วยกลุ่มงาน

1) กลุ่มงานวิจัยและวางแผนกำลังแรงงาน สังกัดกองเศรษฐกิจการแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

          ก) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยภาวะเศรษฐกิจและสังคมในประเทศและต่างประเทศเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนากำลังแรงงานของประเทศ

          ข) เสนอแนะรูปแบบการบริหารจัดการด้านแรงงานที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการมีงานทำ การสร้างความมั่นคงในการทำงาน และคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่แรงงาน

          ค) จัดทำ และพัฒนาทะเบียนกำลังแรงงานทั่วประเทศ ตลอดจนประสาน และเชื่อมโยงข้อมูลกำลังแรงงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่

          ง) จัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัยให้เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลงานวิจัยระดับประเทศ

          จ) รับผิดชอบงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารนโยบายงานวิจัยของกระทรวงแรงงาน และสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

          ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

2) กลุ่มงานเศรษฐกิจแรงงานมหภาค สังกัดกองเศรษฐกิจการแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

          ก) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการที่เหมาะสมเกี่ยวกับแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ

          ข) กำหนดแนวทางมาตรการด้านการคุ้มครองและสร้างความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจแก่แรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ

          ค) จัดทำและพัฒนาฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ รวมทั้งคาดการณ์แนวโน้ม

          ง) ประสาน สนับสนุน และส่งเสริมให้มีเครือข่ายแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ

          จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

3) สำนักงานคณะกรรมการค่าจ้าง สังกัดกองเศรษฐกิจการแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

          ก) จัดทำแผนพัฒนาระบบค่าจ้างและรายได้ของประเทศเสนอต่อคณะกรรมการค่าจ้าง

          ข) จัดทำแผนงาน โครงการเสนอต่อคณะกรรมการค่าจ้างและคณะอนุกรรมการ

          ค) ประสานแผนและการดำเนินการของคณะกรรมการค่าจ้างและคณะอนุกรรมการอัตราค่าจ้างระดับจังหวัด 75 จังหวัด และคณะอนุกรรมการในส่วนกลาง

          ง) รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและประเมินผลสถานการณ์เศรษฐกิจแรงงาน ภาวะการครองชีพ  การขยายตัวของตลาดแรงงาน ผลิตภาพแรงงาน การลงทุน การย้ายถิ่น และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาระบบค่าจ้างและรายได้ของประเทศ และเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการค่าจ้างและคณะอนุกรรมการ

         จ) เสนอแนะผลการศึกษาทางวิชาการต่อกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาระบบค่าจ้างและรายได้

         ฉ) ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาระบบค่าจ้างและรายได้ของประเทศ

         ช) ปฏิบัติงานตามมติคณะกรรมการค่าจ้าง

         ซ) จัดทำกรอบแนวทาง ประกาศ ระเบียบ และคำสั่งที่คณะกรรมการค่าจ้างมอบหมาย

        ฌ) ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหน่วยงานหลักของกระทรวงแรงงานในการรายงานคณะรัฐมนตรี และรัฐมนตรีเรื่องนโยบายค่าจ้าง

        ญ) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการค่าจ้างและคณะอนุกรรมการ

        ฎ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

4) สำนักงานสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ สังกัดกองเศรษฐกิจการแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

        ก) รับผิดชอบเกี่ยวกับงานเลขานุการคณะกรรมการสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ การจัดประชุมคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ

        ข) รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยข้อมูล และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์แรงงาน เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาแนวทางแก้ไขหรือแนวทางในการกำหนดนโยบายด้านแรงงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน

        ค) จัดทำข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติเสนอ กระทรวงแรงงานและคณะรัฐมนตรี

        ง) จัดประชุมสัมมนาไตรภาคีทางวิชาการเกี่ยวกับสถานการณ์แรงงานที่สำคัญเพื่อรวบรวม ข้อมูล ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เสนอกระทรวงแรงงาน และคณะรัฐมนตรี

        จ) ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ

        ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

5) ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการแรงงาน สังกัดกองเศรษฐกิจการแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

        ก) สำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลด้านแรงงาน เพื่อคาดการณ์แนวโน้มพร้อมทั้งจัดทำ และพัฒนาระบบเตือนภัยด้านเศรษฐกิจการแรงงาน เสนอแนะแนวทาง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา

        ข) ติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ด้านแรงงานในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเสนอแนะแนวทาง การกำหนดท่าที การมีส่วนร่วมด้านแรงงานของประเทศไทย

        ค) จัดทำดัชนีผลิตภาพแรงงาน เสนอแนะแนวทางและมาตรการยกระดับผลิตภาพแรงงาน

        ง) จัดทำรายงานสถานการณ์แรงงานรายเดือน รายไตรมาส และรายปี

        จ) จัดทำและบูรณาการข้อมูล สถิติ และข่าวสารด้านแรงงานกับหน่วยงานในสังกัด และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน

        ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย