โครงสร้างกองเศรษฐกิจการแรงงาน


กองเศรษฐกิจการแรงงานมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

  1. ฝ่ายบริหาร  มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(1.1)  ปฏิบัติงานสารบรรณ งานธุรการ  งานบุคคล และงานการเงิน

(1.2)  ปฏิบัติงานพัสดุ งานประชุม และงานบริหารทั่วไปของกอง

(1.3)  ประสานการจัดทำแผนงานและงบประมาณของกลุ่มงานและการรายงานผลตามแผนประจำปี

(1.4)  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก

(1.5)  ปฏิบัติงานอื่นที่ไม่อยู่ในหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงานใดในสังกัด

(1.6)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  1. กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

(2.1)  ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยภาวะเศรษฐกิจและสังคมในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนปัญหาและปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาด้านแรงงาน  เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนากำลังแรงงานของประเทศ

(2.2)  ศึกษา สำรวจ วิเคราะห์ และประมาณการแนวโน้มอุปสงค์และอุปทานของตลาดแรงงาน และจัดทำรายงานผลการสำรวจและผลการวิเคราะห์ นำเสนอผู้บริหารเพื่อกำหนดนโยบาย เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน

(2.3)  ประสาน ประมวล สนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนางานวิจัย  และงานวิชาการด้านแรงงาน เพื่อบูรณาการกับหน่วยงานในระดับกระทรวงแรงงานและหน่วยงานภายนอก

(2.4)  เสนอแนะนโยบายด้านแรงงาน แนวทางการแก้ไขและพัฒนาที่ได้จากงานวิจัย

(2.5)  จัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัยด้านแรงงาน

(2.6)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  1. กลุ่มงานวิชาการเศรษฐกิจการแรงงาน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(3.1)  สำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำ และพัฒนาการวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ข้อมูลและสารสนเทศแรงงาน

(3.2)  จัดทำและพัฒนาแบบจำลองเศรษฐกิจการแรงงานและการเตือนภัยด้านแรงงาน

(3.3)  ติดตามความเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ

(3.4)  จัดทำสถิติ ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน และรายงานบทวิเคราะห์สถานการณ์แรงงาน ทั้งในและนอกระบบ และคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต

(3.5)  จัดทำและพัฒนาดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบ

(3.6)  จัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบและการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(3.7)  เป็นศูนย์รวมวิชาการเศรษฐกิจการแรงงาน องค์ความรู้ด้านแรงงาน (Labour Economic Focal Point) และให้บริการข้อมูลวิชาการด้านแรงงาน

(3.8)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  1. สำนักงานคณะกรรมการค่าจ้าง มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(4.1)  จัดทำแผนพัฒนาระบบค่าจ้างและรายได้ของประเทศเสนอต่อคณะกรรมการค่าจ้าง

(4.2)  จัดทำแผนงาน และโครงการเสนอต่อคณะกรรมการค่าจ้างและคณะอนุกรรมการ

(4.3)   ประสานแผนและการดำเนินการของคณะกรรมการค่าจ้างและคณะอนุกรรมการอัตราค่าจ้างระดับจังหวัด และคณะอนุกรรมการในส่วนกลาง

(4.4)    รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์  วิจัย และประเมินผลสถานการณ์เศรษฐกิจการแรงงาน ภาวการณ์ครองชีพ การขยายตัวของตลาดแรงงาน ผลิตภาพแรงงาน การลงทุน การย้ายถิ่น และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาระบบค่าจ้างและรายได้ของประเทศ และเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการค่าจ้างและคณะอนุกรรมการ

(4.5)   เสนอแนะผลการศึกษาทางวิชาการต่อกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบค่าจ้างและรายได้ของประเทศ

(4.6)   ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาระบบค่าจ้างและรายได้ของประเทศ

(4.7)   ปฏิบัติงานตามมติคณะกรรมการค่าจ้าง

(4.8)   จัดทำกรอบแนวทาง ประกาศ ระเบียบ และคำสั่งตามที่คณะกรรมการค่าจ้างมอบหมาย

(4.9)   ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหน่วยงานหลักของกระทรวงแรงงานในการรายงานต่อคณะรัฐมนตรี และรัฐมนตรีเรื่องนโยบายค่าจ้าง

(4.10)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย