ชื่อผู้ดูแลระบบ เบอร์โทร


   

1

นางสาวสุกัญญา  ถมยา 

ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการแรงงาน

เบอร์โทร 02-232-1355  อีเมล์ informal@mol.mail.go.th

2

นางสุจิตรา  พลฤทธิ์                  

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

เบอร์โทร 02-232-1160 อีเมล์  informal@mol.mail.go.th

3

นางสาวเยาวรัตน์  เอ่นนู

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

เบอร์โทร 02-232-1160 อีเมล์  informal@mol.mail.go.th

4

นางสาวเสาวนีย์  ทวีสุข              

นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

เบอร์โทร 02-232-1159  อีเมล์ informal@mol.mail.go.th

 

5

นางสาวอัญชลี  กฤษณเศรณีย์      

นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

เบอร์โทร 02-232-1476  อีเมล์ informal@mol.mail.go.th

6

นายอานุภาพ  งีสันเทียะ          

นักวิชาการแรงงาน

เบอร์โทร 02-232-1159  อีเมล์ informal@mol.mail.go.th

7

นางสาวกมลวรรณ  อุยโต           

นักวิชาการสถิติ

เบอร์โทร 02-232-1476 อีเมล์ informal@mol.mail.go.th