รายงานการเตือนภัยด้านแรงงานรายเดือน


 

----- ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุงระบบเตือนภัยฯ จึงไม่สามารถเผยแพร่ข้อมูลได้------

 

ประจำปี 2561

 

       
มกราคม 2561 กุมภาพันธ์ 2561 มีนาคม 2561 เมษายน 2561  พฤษภาคม 2561 มิถุนายน 2561

 

 

ประจำปี 2560 

  

 

       
 กันยายน2560
 ตุลาคม2560  พฤศจิกายน 2560  ธันวาคม 2560
       
พฤษภาคม2560 มิถุนายน2560  กรกฎาคม2560
สิงหาคม2560 
     
มกราคม2560 กุมภาพันธ์2560  มีนาคม2560
เมษายน2560


 

ประจำปี 2559

  

       
 กันยายน 2559  ตุลาคม 2559  พฤศจิกายน 2559
ธันวาคม 2559
     
พฤษภาคม 2559 มิถุนายน 2559  กรกฎาคม 2559  สิงหาคม 2559
 
 
มกราคม 2559 กุมภาพันธ์ 2559   มีนาคม 2559  เมษายน 2559

 

 

 

 

ประจำปี 2558

 

 

     
 กันยายน 2558 ตุลาคม 2558   พฤศจิกายน 2558  ธันวาคม 2558
     
พฤษภาคม 2558  มิถุนายน 2558  กรกฎาคม 2558  สิงหาคม2558
                
มกราคม 2558  กุมภาพันธ์ 2558   มีนาคม 2558   เมษายน 2558

 

 

 

ประจำปี 2557

 

              

     

                   

กันยายน 57

ตุลาคม 57

 พฤศจิกายน 57

ธันวาคม 57

 

                             

     

                   

พฤษภาคม 57

 มิถุนายน 57

 กรกฎาคม 57

 สิงหาคม 57

 

                                                      

     

                   

มกราคม 57

กุมภาพันธ์ 57 

มีนาคม 57 

 เมษายน  57 

 

ประจำปี 2556

 

 กันยายน 56  ตุลาคม 56  พฤศจิกายน 56  ธันวาคม 56

 

 

พฤษภาคม 56 มิถุนายน 56  กรกฎาคม 56
สิงหาคม 56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มกราคม 2556

กุมภาพันธ์ 2556

มีนาคม 2556

เมษายน 2556

 

ประจำปี2555

 

 

 

 

 

 

 

กันยายน 2555

ตุลาคม 2555

พฤศจิกายน 2555

ธันวาคม 2555

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พฤษภาคม 2555

มิถุนายน 2555

กรกฎาคม 2555

สิงหาคม 2555

 

 

 

 

 

 

 

 

มกราคม 2555

กุมภาพันธ์ 2555

มีนาคม 2555

เมษายน 2555

 

ประจำปี2554

 

 

 

 

 

 

 

 

กันยายน 2554

ตุลาคม 2554

พฤศจิกายน 2554

ธันวาคม 2554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พฤษภาคม 2554

มิถุนายน 2554

กรกฎาคม 2554

สิงหาคม 2554

 

 

 

 

 

 

 

 

มีนาคม 2554

 

 

เมษายน 2554

 

มีนาคม 2554

เมษายน 2554