ที่มาระบบเตือนภัยด้านแรงงาน


       กระทรวงแรงงานได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ดำเนินโครงการศึกษาวิจัยระบบเตือนภัยด้านแรงงานในปี 2552 แม้ว่าจะสามารถใช้งานระบบเตือนภัยด้านแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและแรงงานของประเทศในปัจจุบัน แต่ด้วยสภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สาขาอุตสาหกรรมที่มีขนาดการจ้างงานสูงมีการปรับเปลี่ยนใหม่ และมีสาขาอุตสาหกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจไทย ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงในการจ้างแรงงานในตลาดแรงงานไทยด้วย ด้วยเหตุนี้ ในปีงบประมาณ 2554 สำนักเศรษฐกิจการแรงงาน ภายใต้สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จึงได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ดำเนินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบเตือนภัยด้านแรงงาน ปี 2555 – 2557 เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการพยากรณ์การเตือนภัยด้านแรงงาน และการกำหนดนโยบายทางด้านแรงงานในอนาคต ภายใต้วัตถุประสงค์

 1   เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลระบบเตือนภัยด้านแรงงานให้สอดคล้องกับการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) ปี 2552 (Thailand Standard Industrial Classification: TSIC 2009)

 2   เพื่อพัฒนาตัวแบบจำลองเตือนภัยด้านแรงงานทุกตัวแบบที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพในการพยากรณ์แนวโน้มตลาดแรงงานได้อย่างแม่นยำ และสร้างตัวแบบใหม่ให้สามารถพยากรณ์แนวโน้มตลาดแรงงานในมิติต่างๆ ทั้งมิติของระยะเวลา มิติของตลาดแรงงาน มิติของสาขาอุตสาหกรรม และมิติของต่างประเทศ

3   เพื่อปรับปรุงระบบเตือนภัยด้านแรงงานให้สอดคล้องกับตัวแบบจำลองเตือนภัยด้านแรงงานที่ได้รับการพัฒนา

4   เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถและเพิ่มทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจแรงงานด้วยแบบจำลองทางเศรษฐมิติ (Econometrics) ให้กับบุคลากรของกระทรวงแรงงาน ให้สามารถพัฒนาแบบจำลองทางเศรษฐมิติใหม่ๆ มาใช้ในการพยากรณ์การเตือนภัยด้านแรงงานได้ด้วยตนเองในอนาคต