เรื่อง "สรุปผลการร่วมเสวนาเรื่อง " การร่วมเสวนาเพื่อเผยแพร่ความรู้และรายงานบัญชีกระแสการโอนประชาชาติ (NTA 2013)"

              รายงานสรุปผลการเสวนา Morning Talk เรื่อง “อุตสาหกรรมไทยพร้อมหรือไม่ ภายใต้ AEC”

               เรื่อง "สรุปผลการสัมมนาเรื่อง " การศึกษาความเป็นไปได้การจัดทำระบบให้บริการแผนที่ฐานการเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน (ASEAN Connectivity System)"

            เรื่อง "สรุปผลการสัมมนาวิชาการ OIE Forum 2015 " Challenge for the Future"

            เรื่อง "สรุปผลการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ " ผลกระทบและแนวทางแก้ไขความเลื่อมล้ำในสังคมไทย"

            เรื่อง "สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการชวนคิดชวนคุย  วัฒนธรรมการใช้ข้อมูลเพื่อการเปลี่ยนผ่านของสังคมไทย"


            เรื่อง "สรุปการสัมมนา ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย"

            เรื่อง "รายงานสรุปการสัมมนารับฟังความคิดเห็นสาธารณะในโครงการจัดทำสมุดปกขาว (STI  White Paper)"

            เรื่อง  "สรุปการเสวนา เรื่อง เศรษฐกิจไทยปี 2558 ฟื้นหรือฟุบ"

            เรื่อง  รายงานสรุปผลการเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ และเปิดตัวดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (industrial Economic Indicator)

            เรื่อง  "การบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อการพัฒนา"

            เรื่อง  "โอกาสการขยายฐานการผลิตของอุตสาหกรรมไทยในตลาดอาเซียน"

            เรื่อง  ติดตามการใช้สิทธิประโยชน์ FTA ภาคอุตสาหกรรมไทยปี 2555 เตรียมความพร้อมสู่ AEC

            เรื่อง  Check UP อุตสาหกรรมไทยในตลาด BRICS

            เรื่อง  ผลกระทบวิกฤติเศรษฐกิจยุโรปต่อภาคอุตสาหกรรมไทย

            เรื่อง  การจัดทำข้อมูลเพือสร้างเครื่องมือการวิเคราะห์ (IO Table)

            เรื่อง  ติดตามการปรับตัวอุตสาหกรรม SMEs ไทยภายใต้ AEC