บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)  การติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านแรงงานและผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจ ครั้งที่ 1