ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน ปี 2560      
 

 

                                                    

     

ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน ปี 2556
 ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานปี 2557  ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน ปี 2558  ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน ปี 2559    

 

  

ดัชนีชี้วัดตลาดแรงงานที่สำคัญ ปี พ.ศ.2555  

รายงานเครื่องชี้วัดภาวะแรงงาน
 พ.ศ.2554

รายงานเครื่องชี้วัดภาวะแรงงาน
 พ.ศ.2552