ปี 2560
รายงานข้อมูลแรงงานรายสองสัปดาห์(31 ก.ค.2560)
รายงานข้อมูลแรงงานรายสองสัปดาห์(15 ก.ค.2560)
รายงานข้อมูลแรงงานรายสองสัปดาห์(30 มิ.ย.2560)
รายงานข้อมูลแรงงานรายสองสัปดาห์(15 มิ.ย.2560)
รายงานข้อมูลแรงงานรายสองสัปดาห์(31 พ.ค.2560)
รายงานข้อมูลแรงงานรายสองสัปดาห์(15 พ.ค.2560)
รายงานข้อมูลแรงงานรายสองสัปดาห์(30 เม.ย.2560)
รายงานข้อมูลแรงงานรายสองสัปดาห์(15 เม.ย.2560)
รายงานข้อมูลแรงงานรายสองสัปดาห์(31 มี.ค.2560)
รายงานข้อมูลแรงงานรายสองสัปดาห์(15 มี.ค.2560)
รายงานข้อมูลแรงงานรายสองสัปดาห์(28 ก.พ.2560)
รายงานข้อมูลแรงงานรายสองสัปดาห์ (15 ก.พ. 2560)
รายงานข้อมูลแรงงานรายสองสัปดาห์ (31 ม.ค. 2560)
 รายงานข้อมูลแรงงานรายสองสัปดาห์ (15 ม.ค.2560)

  

 ปี 2559
รายงานข้อมูลแรงงานรายสองสัปดาห์ (31 ธ.ค.59)
รายงานข้อมูลแรงงานรายสองสัปดาห์ (15 ธ.ค.59)
รายงานข้อมูลด้านแรงงานรายสองสัปดาห์ (30 พ.ย.59)
รายงานข้อมูลแรงงานรายสองสัปดาห์(15 พ.ย.59)
รายงานข้อมูลแรงงานรายสองสัปดาห์(31 ต.ค.59)
รายงานข้อมูลแรงงานรายสองสัปดาห์(15 ต.ค.59)
รายงานข้อมูลแรงงานรายสองสัปดาห์(30 ก.ย.59)
รายงานข้อมูลแรงงานรายสองสัปดาห์(15 ก.ย.59)
รายงานข้อมูลแรงงานรายสองสัปดาห์(31 ส.ค.59)
รายงานข้อมูลแรงงานรายสองสัปดาห์(15 ส.ค.59)
รายงานข้อมูลแรงงานรายสองสัปดาห์(31ก.ค.59)
รายงานข้อมูลแรงงานรายสองสัปดาห์(15 ก.ค.59)
รายงานข้อมูลแรงงานรายสองสัปดาห์ (30 มิ.ย.59)
รายงานข้อมูลแรงงานรายสองสัปดาห์ (15 มิ.ย.59)
รายงานข้อมูลแรงงานรายสองสัปดาห์ (31 พ.ค.59)
รายงานข้อมูลแรงงานรายสองสัปดาห์ (15 พ.ค.59)
รายงานข้อมูลแรงงานรายสองสัปดาห์ (30 เม.ย.59)
รายงานข้อมูลแรงงานรายสองสัปดาห์ (15 เม.ย.59)
รายงานข้อมูลแรงงานรายสองสัปดาห์ (31 มี.ค.59)
รายงานข้อมูลแรงงานรายสองสัปดาห์ (15 มี.ค.59)
รายงานข้อมูลแรงงานรายสองสัปดาห์ (29 ก.พ.59)
รายงานข้อมูลแรงงานรายสองสัปดาห์ (15 ก.พ.59)
รายงานข้อมูลแรงงานรายสองสัปดาห์ (31 ม.ค.59)
รายงานข้อมูลแรงงานรายสองสัปดาห์ (15 ม.ค.59)
English Version
Fortnightly Labour Report  As of February 2016 (15 FEB 2016)
Biweekly Report on Labour As of January 2016  (15 JAN 2016)

 

 

 

  ปี 2558
 รายงานข้อมูลแรงงานรายสองสัปดาห์ (31 ธ.ค. 58)
 รายงานข้อมูลแรงงานรายสองสัปดาห์ (15 ธ.ค. 58)
 รายงานข้อมูลแรงงานรายสองสัปดาห์ (30 พ.ย. 58)
 รายงานข้อมูลแรงงานรายสองสัปดาห์ (15 พ.ย. 58)
 รายงานข้อมูลแรงงานรายสองสัปดาห์ (31 ต.ค. 58)
 รายงานข้อมูลแรงงานรายสองสัปดาห์ (15 ต.ค. 58)
 รายงานข้อมูลแรงงานรายสองสัปดาห์ (30 ก.ย. 58)
รายงานข้อมูลแรงงานรายสองสัปดาห์ (15 ก.ย. 58)
รายงานข้อมูลแรงงานรายสองสัปดาห์ (31 ส.ค.58)
รายงานข้อมูลแรงงานรายสองสัปดาห์ (15 ส.ค.58)
รายงานข้อมูลแรงงานรายสองสัปดาห์ (31 ก.ค.58)
รายงานข้อมูลแรงงานรายสองสัปดาห์ (15 ก.ค.58)
รายงานข้อมูลแรงงานรายสองสัปดาห์ (30 มิ.ย. 58)
รายงานข้อมูลแรงงานรายสองสัปดาห์ (15 มิ.ย. 58)
รายงานข้อมูลแรงงานรายสองสัปดาห์ (31 พ.ค. 58)
รายงานข้อมูลแรงงานรายสองสัปดาห์ (15 พ.ค. 58)
รายงานข้อมูลแรงงานรายสองสัปดาห์ (30 เม.ย. 58)
รายงานข้อมูลแรงงานรายสองสัปดาห์ (15 เม.ย. 58)
รายงานข้อมูลแรงงานรายสองสัปดาห์ (28 ก.พ.58)
รายงานข้อมูลแรงงานรายสองสัปดาห์ (31 ม.ค. 58)
รายงานข้อมูลแรงงานรายสองสัปดาห์ (15 ม.ค. 58)

 

 

 

  ปี 2557
รายงานข้อมูลแรงงานรายสองสัปดาห์ ( 15 พ.ย.57)
<