ปี 2561
เดือน รายงาน
มิถุนายน ข้อมูลเศรษฐกิจแรงงานประจำเดือนมิถุนายน2561
พฤษภาคม ข้อมูลเศรษฐกิจแรงงานประจำเดือนพฤษภาคม 2561
เมษายน ข้อมูลเศรษฐกิจแรงงานประจำเดือนเมษายน 2561
มีนาคม ข้อมูลเศรษฐกิจแรงงานประจำเดือนมีนาคม 2561 
กุุมภาพันธ์ ข้อมูลเศรษฐกิจแรงงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
  มกราคม       ข้อมูลเศรษฐกิจแรงงานประจำเดือนมกราคม 2561 

 

ปี 2560
เดือน รายงาน
ธันวาคม ข้อมูลเศรษฐกิจแรงงานประจำเดือนธันวาคม 2560
พฤศจิกายน ข้อมูลเศรษฐกิจแรงงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
ตุลาคม ข้อมูลเศรษฐกิจแรงงานประจำเดือนตุลาคม 2560
กันยายน ข้อมูลเศรษฐกิจแรงงานประจำเดือนกันยายน 2560
สิงหาคม ข้อมูลเศรษฐกิจแรงงานประจำเดือนสิงหาคม 2560
กรกฎาคม ข้อมูลเศรษฐกิจแรงงานประจำเดือนกรกฎาคม 2560
มิถุนายน ข้อมูลเศรษฐกิจแรงงานประจำเดือนมิถุนายน 2560
พฤษภาคม ข้อมูลเศรษฐกิจแรงงานประจำเดือนพฤษภาคม 2560
เมษายน ข้อมูลเศรษฐกิจแรงงานประจำเดือนเมษายน 2560
<span style="color: #0