ปี 2561
เดือน รายงาน
เมษายน ข้อมูลเศรษฐกิจแรงงานประจำเดือนเมษายน 2561
มีนาคม ข้อมูลเศรษฐกิจแรงงานประจำเดือนมีนาคม 2561 
กุุมภาพันธ์ ข้อมูลเศรษฐกิจแรงงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
  มกราคม       ข้อมูลเศรษฐกิจแรงงานประจำเดือนมกราคม 2561 

 

ปี 2560
เดือน รายงาน
ธันวาคม ข้อมูลเศรษฐกิจแรงงานประจำเดือนธันวาคม 2560
พฤศจิกายน ข้อมูลเศรษฐกิจแรงงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
ตุลาคม ข้อมูลเศรษฐกิจแรงงานประจำเดือนตุลาคม 2560
กันยายน ข้อมูลเศรษฐกิจแรงงานประจำเดือนกันยายน 2560
สิงหาคม ข้อมูลเศรษฐกิจแรงงานประจำเดือนสิงหาคม 2560
กรกฎาคม ข้อมูลเศรษฐกิจแรงงานประจำเดือนกรกฎาคม 2560
มิถุนายน ข้อมูลเศรษฐกิจแรงงานประจำเดือนมิถุนายน 2560
พฤษภาคม ข้อมูลเศรษฐกิจแรงงานประจำเดือนพฤษภาคม 2560
เมษายน ข้อมูลเศรษฐกิจแรงงานประจำเดือนเมษายน 2560
มีนาคม ข้อมูลเศรษฐกิจแรงงานประจำเดือนมีนาคม 2560
กุมภาพันธ์ ข้อมูลเศรษฐกิจแรงงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
มกราคม ข้อมูลเศรษฐกิจแรงงานประจำเดือนมกราคม 2560

 

 

ปี 2559
เดือน รายงาน
ธันวาคม ข้อมุลเศรษฐกิจแรงงานประจำเดือนธันวาคม 2559
พฤศจิกายน ข้อมูลเศรษฐกิจแรงงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
ตุลาคม ข้อมูลเศรษฐกิจแรงงาน ประจำเดือนตุลาคม 2559
สถานการณ์จ้างงาน เลิกจ้าง และว่างงานของแรงงาน 5 อุตสาหกรรม ตุลาคม 2559
กันยายน ข้อมูลเศรษฐกิจแรงงาน ประจำเดือน กันยายน 2559 
สถานการณ์จ้างงาน เลิกจ้าง และว่างงานของแรงงาน 5 อุตสาหกรรม กันยายน 2559
สิงหาคม ข้อมูลด้านเศรษฐกิจแรงงาน ประจำเดือน สิงหาคม 2559
สถานการณ์จ้างงาน เลิกจ้าง และว่างงานของแรงงาน 5 อุตสาหกรรม สิงหาคม 2559
กรกฎาคม ข้อมูลด้านเศรษฐกิจแรงงาน ประจำเดือน กรกฎาคม  2559
สถานการณ์จ้างงาน เลิกจ้าง และว่างงานของแรงงาน 5 อุตสาหกรรม กรกฎาคม 2559
มิถุนายน ข้อมูลด้านเศรษฐกิจแรงงาน ประจำเดือน มิถุนายน  2559
สถานการณ์จ้างงาน เลิกจ้าง และว่างงานของแรงงาน 5 อุตสาหกรรม มิถุนายน 2559
พฤษภาคม ข้อมูลด้านเศรษฐกิจแรงงาน ประจำเดือน พฤษภาคม  2559
สถานการณ์จ้างงาน เลิกจ้าง และว่างงานของแรงงาน 5 อุตสาหกรรม พฤษภาคม 2559
เมษายน ข้อมูลด้านเศรษฐกิจแรงงาน ประจำเดือน เมษายน 2559
สถานการณ์จ้างงาน เลิกจ้าง และว่างงานของแรงงาน 5 อุตสาหกรรม เมษายน 2559
กุมภาพันธ์ ข้อมูลด้านเศรษฐกิจแรงงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559
สถานการณ์จ้างงาน เลิกจ้าง และว่างงานของแรงงาน 5 อุตสาหกรรม กุมภาพันธ์ 2559
  มกราคม    ข้อมูลด้านเศรษฐกิจแรงงาน ประจำเดือน มกราคม 2559
สถานการณ์จ้างงาน เลิกจ้าง และว่างงานของแรงงาน 5 อุตสาหกรรม มกราคม 2559
ปี 2558
เดือน รายงาน
ธันวาคม ข้อมูลด้านเศรษฐกิจแรงงาน ประจำเดือน ธันวาคม 2558
สถานการณ์จ้างงาน เลิกจ้าง และว่างงานของแรงงาน 5 อุตสาหกรรม ธันวาคม 2558
พฤศจิกายน ข้อมูลด้านเศรษฐกิจแรงงาน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558
สถานการณ์จ้างงาน เลิกจ้าง และว่างงานของแรงงาน 5 อุตสาหกรรม  พฤศจิกายน 2558
 ตุลาคม ข้อมูลด้านเศรษฐกิจแรงงาน ประจำเดือน ตุลาคม 2558
สถานการณ์จ้างงาน เลิกจ้าง และว่างงานของแรงงาน 5 อุตสาหกรรม  ตุลาคม 2558
กันยายน ข้อมูลด้านเศรษฐกิจแรงงาน ประจำเดือน กันยายน 2558
สถานการณ์จ้างงาน เลิกจ้าง และว่างงานของแรงงาน 5 อุตสาหกรรม กันยายน  2558

สิงหาคม
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจแรงงาน ประจำเดือน สิงหาคม 2558
สถานการณ์จ้างงาน เลิกจ้าง และว่างงานของแรงงาน 5 อุตสาหกรรม สิงหาคม  2558
กรกฎาคม ข้อมูลด้านเศรษฐกิจแรงงาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2558
สถานการณ์จ้างงาน เลิกจ้าง และว่างงานของแรงงาน 5 อุตสาหกรรม กรกฎาคม 2558
มิถุนายน ข้อมูลด้านเศรษฐกิจแรงงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2558
สถานการณ์จ้างงาน เลิกจ้าง และว่างงานของแรงงาน 5 อุตสาหกรรม มิถุนายน 2558
พฤษภาคม ข้อมูลด้านเศรษฐกิจแรงงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2558
สถานการณ์จ้างงาน เลิกจ้าง และว่างงานของแรงงาน 5 อุตสาหกรรม พฤษภาคม 2558
เมษายน ข้อมูลด้านเศรษฐกิจแรงงาน ประจำเดือน เมษายน 2558
สถานการณ์จ้างงาน เลิกจ้าง และว่างงานของแรงงาน 5 อุตสาหกรรม เมษายน 2558
มีนาคม ข้อมูลด้านเศรษฐกิจแรงงาน ประจำเดือน มี.ค.58
สถานการณ์จ้างงาน เลิกจ้าง และว่างงานของแรงงาน 5 อุตสาหกรรม มี.ค.58
สถานการณ์แรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ  มี.ค.58 
กุมภาพันธ์ ข้อมูลด้านเศรษฐกิจแรงงาน ประกอบการแถลงข่าว ก.พ.58
สถานการณ์จ้างงาน เลิกจ้าง และว่างงานของแรงงาน 5 อุตสาหกรรม ก.พ.58
สถานการณ์แรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ  ก.พ.58 
มกราคม ข้อมูลด้านเศรษฐกิจแรงงาน ประกอบการแถลงข่าว ม.ค.58