ปี 2561
เดือน รายงาน
กรกฎาคม ข้อมูลเศรษฐกิจแรงงานประจำเดือนกรกฎาคม 2561
มิถุนายน ข้อมูลเศรษฐกิจแรงงานประจำเดือนมิถุนายน 2561
พฤษภาคม ข้อมูลเศรษฐกิจแรงงานประจำเดือนพฤษภาคม 2561
เมษายน ข้อมูลเศรษฐกิจแรงงานประจำเดือนเมษายน 2561
มีนาคม ข้อมูลเศรษฐกิจแรงงานประจำเดือนมีนาคม 2561 
กุุมภาพันธ์ ข้อมูลเศรษฐกิจแรงงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
  มกราคม       ข้อมูลเศรษฐกิจแรงงานประจำเดือน มกราคม 2561 

 

ปี 2560
เดือน รายงาน
ธันวาคม ข้อมูลเศรษฐกิจแรงงานประจำเดือนธันวาคม 2560
พฤศจิกายน <