ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย (17. จำนวนผู้ประกันตนภาคบังคับ (มาตรา 33))
(http://www2.bot.or.th/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID=108&language=TH)
รายการ

 • 1. จำนวนผู้ประกันตนภาคบังคับ (มาตรา 33) รายเดือน ของสำนักงานประกันสังคม 
 • 2. ข้อมูลตำแหน่งงานว่าง รายเดือน ของกรมการจัดหางาน 
 • 3. จำนวนผู้ประกันตนภาคสมัครใจ (มาตรา 39 และมาตรา 40) 
 • 4. ข้อมูลการบรรจุงาน รายเดือน ของกรมการจัดหางาน 
 • 5. ข้อมูลผู้ลงทะเบียนสมัครงาน รายเดือน ของกรมการจัดหางาน 
 • 6. ข้อมูลความต้องการแรงงานภาคเอกชนผ่านหนังสือพิมพ์ รายเดือน ของกรมการจัดหางาน 
 • 7. ข้อมูลผู้ประกันตนที่รับประโยชน์ทดแทนกรณีการว่างงาน รายเดือน ของสำนักงานประกันสังคม 
 • 8. จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (เลิกจ้าง และลาออก) 
 • 9. ข้อมูลจำนวนแรงงานที่ถูกเลิกจ้าง รายเดือน ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
 • 10. จำนวนผู้มีงานทำ จำแนกตามประเภทอุตสาหกรรม รายไตรมาส 
  • 10.1. อัตราการเปลี่ยนแปลงของจำนวนผู้มีงานทำ อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รายไตรมาส 
  • 10.2. อัตราการเปลี่ยนแปลงของจำนวนผู้มีงานทำ อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน รายไตรมาส 
  • 10.3. อัตราการเปลี่ยนแปลงของจำนวนผู้มีงานทำ อุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว์ รายไตรมาส 
  • 10.4. อัตราการเปลี่ยนแปลงของจำนวนผู้มีงานทำ อุตสาหกรรมสิ่งทอ รายไตรมาส 
  • 10.5. อัตราการเปลี่ยนแปลงของจำนวนผู้มีงานทำ อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม รายไตรมาส 
  • 10.6. อัตราการเปลี่ยนแปลงของจำนวนผู้มีงานทำ อุตสาหกรรมการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคล รายไตรมาส 
  • 10.7. อัตราการเปลี่ยนแปลงของจำนวนผู้มีงานทำ อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ รายไตรมาส 
  • 10.8. อัตราการเปลี่ยนแปลงของจำนวนผู้มีงานทำ อุตสาหกรรมก่อสร้าง รายไตรมาส 
  • 10.9. อัตราการเปลี่ยนแปลงของจำนวนผู้มีงานทำ อุตสาหกรรมไม้และเครื่องเรือน รายไตรมาส 
  • 10.10. อัตราการเปลี่ยนแปลงของจำนวนผู้มีงานทำ อุตสาหกรรมการเป็นสื่อกลางทางการเงิน รายไตรมาส 
  • 10.11. อัตราการเปลี่ยนแปลงของจำนวนผู้มีงานทำ อุตสาหกรรมการขนส่ง รายไตรมาส 
  • 10.12. อัตราการเปลี่ยนแปลงของจำนวนผู้มีงานทำ อุตสาหกรรมด้านสุขภาพ งานสังคมสงเคราะห์ กิจกรรมด้านบริการชุมชน สังคมและการบริการส่วนบุคคลอื่น ๆ รายไตรมาส 
  • 10.13. อัตราการเปลี่ยนแปลงของจำนวนผู้มีงานทำ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม รายไตรมาส 
  • 10.14. อัตราการเปลี่ยนแปลงของจำนวนผู้มีงานทำ อุตสาหกรรมภัตตาคาร รายไตรมาส 
 • 11. จำนวนผู้มีงานทำที่เป็นลูกจ้างภาคเอกชน จำแนกตามประเภทอุตสาหกรรม รายไตรมาส 
  • 11.1. อัตราการเปลี่ยนแปลงของจำนวนผู้มีงานทำที่เป็นลูกจ้างภาคเอกชน อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รายไตรมาส 
  • 11.2. อัตราการเปลี่ยนแปลงของจำนวนผู้มีงานทำที่เป็นลูกจ้างภาคเอกชน อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน รายไตรมาส 
  • 11.3. อัตราการเปลี่ยนแปลงของจำนวนผู้มีงานทำที่เป็นลูกจ้างภาคเอกชน อุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว์ รายไตรมาส 
  • 11.4. อัตราการเปลี่ยนแปลงของจำนวนผู้มีงานทำที่เป็นลูกจ้างภาคเอกชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ รายไตรมาส 
  • 11.5. อัตราการเปลี่ยนแปลงของจำนวนผู้มีงานทำที่เป็นลูกจ้างภาคเอกชน อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม รายไตรมาส 
  • 11.6. อัตราการเปลี่ยนแปลงของจำนวนผู้มีงานทำที่เป็นลูกจ้างภาคเอกชน อุตสาหกรรมการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคล รายไตรมาส 
  • 11.7. อัตราการเปลี่ยนแปลงของจำนวนผู้มีงานทำที่เป็นลูกจ้างภาคเอกชน อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ รายไตรมาส 
  • 11.8. อัตราการเปลี่ยนแปลงของจำนวนผู้มีงานทำที่เป็นลูกจ้างภาคเอกชน อุตสาหกรรมก่อสร้าง รายไตรมาส 
  • 11.9. อัตราการเปลี่ยนแปลงของจำนวนผู้มีงานทำที่เป็นลูกจ้างภาคเอกชน อุตสาหกรรมไม้และเครื่องเรือน รายไตรมาส 
  • 11.10. อัตราการเปลี่ยนแปลงของจำนวนผู้มีงานทำที่เป็นลูกจ้างภาคเอกชน อุตสาหกรรมการเป็นสื่อกลางทางการเงิน รายไตรมาส 
  • 11.11. อัตราการเปลี่ยนแปลงของจำนวนผู้มีงานทำที่เป็นลูกจ้างภาคเอกชน อุตสาหกรรมการขนส่ง รายไตรมาส 
  • 11.12. อัตราการเปลี่ยนแปลงของจำนวนผู้มีงานทำที่เป็นลูกจ้างภาคเอกชน อุตสาหกรรมด้านสุขภาพ งานสังคมสงเคราะห์ กิจกรรมด้านบริการชุมชน สังคมและการบริการส่วนบุคคลอื่น ๆ รายไตรมาส 
  • 11.13. อัตราการเปลี่ยนแปลงของจำนวนผู้มีงานทำที่เป็นลูกจ้างภาคเอกชน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม รายไตรมาส 
  • 11.14. อัตราการเปลี่ยนแปลงของจำนวนผู้มีงานทำที่เป็นลูกจ้างภาคเอกชน อุตสาหกรรมภัตตาคาร รายไตรมาส 
 • 12. จำนวนผู้มีงานทำที่เป็นลูกจ้างภาคเอกชน จำแนกตามอาชีพ รายไตรมาส 
 • 13. สัดส่วนของผู้มีงานทำที่เป็นลูกจ้างภาคเอกชน จำแนกตามประเภทอุตสาหกรรม รายไตรมาส 
  • 13.1. สัดส่วนของผู้มีงานทำที่เป็นลูกจ้างภาคเอกชน อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รายไตรมาส 
  • 13.2. สัดส่วนของผู้มีงานทำที่เป็นลูกจ้างภาคเอกชน อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน รายไตรมาส 
  • 13.3. สัดส่วนของผู้มีงานทำที่เป็นลูกจ้างภาคเอกชน อุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว์ รายไตรมาส 
  • 13.4. สัดส่วนของผู้มีงานทำที่เป็นลูกจ้างภาคเอกชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ รายไตรมาส 
  • 13.5. สัดส่วนของผู้มีงานทำที่เป็นลูกจ้างภาคเอกชน อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม รายไตรมาส 
  • 13.6. สัดส่วนของผู้มีงานทำที่เป็นลูกจ้างภาคเอกชน อุตสาหกรรมการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคล รายไตรมาส 
  • 13.7. สัดส่วนของผู้มีงานทำที่เป็นลูกจ้างภาคเอกชน อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ รายไตรมาส 
  • 13.8. สัดส่วนของผู้มีงานทำที่เป็นลูกจ้างภาคเอกชน อุตสาหกรรมก่อสร้าง รายไตรมาส 
  • 13.9. สัดส่วนของผู้มีงานทำที่เป็นลูกจ้างภาคเอกชน อุตสาหกรรมไม้และเครื่องเรือน รายไตรมาส 
  • 13.10. สัดส่วนของผู้มีงานทำที่เป็นลูกจ้างภาคเอกชน อุตสาหกรรมการเป็นสื่อกลางทางการเงิน รายไตรมาส 
  • 13.11. สัดส่วนของผู้มีงานทำที่เป็นลูกจ้างภาคเอกชน อุตสาหกรรมการขนส่ง รายไตรมาส 
  • 13.12. สัดส่วนของผู้มีงานทำที่เป็นลูกจ้างภาคเอกชน อุตสาหกรรมด้านสุขภาพ งานสังคมสงเคราะห์ กิจกรรมด้านบริการชุมชน สังคมและการบริการส่วนบุคคลอื่น ๆ รายไตรมาส 
  • 13.13. สัดส่วนของผู้มีงานทำที่เป็นลูกจ้างภาคเอกชน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม รายไตรมาส 
  • 13.14. สัดส่วนของผู้มีงานทำที่เป็นลูกจ้างภาคเอกชน อุตสาหกรรมภัตตาคาร รายไตรมาส 
 • 14. จำนวนผู้ว่างงาน และอัตราการว่างงาน รายไตรมาส 
 • 15. จำนวนผู้ว่างงาน จำแนกตามระดับการศึกษาที่สำเร็จ 
 • 16. จำนวนผู้มีงานทำ และผู้มีงานทำที่เป็นลูกจ้างภาคเอกชนที่ทำงานต่ำกว่าระดับแบบปานกลาง (น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 
 • 17. จำนวนผู้มีงานทำ และผู้มีงานทำที่เป็นลูกจ้างภาคเอกชนที่ทำงานต่ำกว่าระดับแบบรุนแรง (น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 
 • 18. จำนวนผู้มีงานทำที่เป็นลูกจ้างภาคเอกชนที่ทำงานต่ำกว่าระดับแบบปานกลาง (น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) จำแนกตามประเภทอุตสาหกรรม รายไตรมาส 
  • 18.1. อัตราการเปลี่ยนแปลงของจำนวนผู้มีงานทำที่เป็นลูกจ้างภาคเอกชน น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รายไตรมาส 
  • 18.2. อัตราการเปลี่ยนแปลงของจำนวนผู้มีงานทำที่เป็นลูกจ้างภาคเอกชน น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน รายไตรมาส 
  • 18.3. อัตราการเปลี่ยนแปลงของจำนวนผู้มีงานทำที่เป็นลูกจ้างภาคเอกชน น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ อุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว์ รายไตรมาส 
  • 18.4. อัตราการเปลี่ยนแปลงของจำนวนผู้มีงานทำที่เป็นลูกจ้างภาคเอกชน น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ อุตสาหกรรมสิ่งทอ รายไตรมาส 
  • 18.5. อัตราการเปลี่ยนแปลงของจำนวนผู้มีงานทำที่เป็นลูกจ้างภาคเอกชน น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม รายไตรมาส 
  • 18.6. อัตราการเปลี่ยนแปลงของจำนวนผู้มีงานทำที่เป็นลูกจ้างภาคเอกชน น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ อุตสาหกรรมการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคล รายไตรมาส 
  • 18.7. อัตราการเปลี่ยนแปลงของจำนวนผู้มีงานทำที่เป็นลูกจ้างภาคเอกชน น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ อุตสาหกรรมแม่พิมพ รายไตรมาส 
  • 18.8. อัตราการเปลี่ยนแปลงของจำนวนผู้มีงานทำที่เป็นลูกจ้างภาคเอกชน น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ อุตสาหกรรมก่อสร้าง รายไตรมาส 
  • 18.9. อัตราการเปลี่ยนแปลงของจำนวนผู้มีงานทำที่เป็นลูกจ้างภาคเอกชน น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ อุตสาหกรรมไม้และเครื่องเรือน รายไตรมาส 
  • 18.10. อัตราการเปลี่ยนแปลงของจำนวนผู้มีงานทำที่เป็นลูกจ้างภาคเอกชน น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ อุตสาหกรรมการเป็นสื่อกลางทางการเงิน รายไตรมาส 
  • 18.11. อัตราการเปลี่ยนแปลงของจำนวนผู้มีงานทำที่เป็นลูกจ้างภาคเอกชน น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ อุตสาหกรรมการขนส่ง รายไตรมาส 
  • 18.12. อัตราการเปลี่ยนแปลงของจำนวนผู้มีงานทำที่เป็นลูกจ้างภาคเอกชน น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ งานสังคมสงเคราะห์ กิจกรรมด้านบริการชุมชน สังคมและการบริการส่วนบุคคลอื่นๆ รายไตรมาส 
  • 18.13. อัตราการเปลี่ยนแปลงของจำนวนผู้มีงานทำที่เป็นลูกจ้างภาคเอกชน น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม รายไตรมาส 
  • 18.14. อัตราการเปลี่ยนแปลงของจำนวนผู้มีงานทำที่เป็นลูกจ้างภาคเอกชน น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ อุตสาหกรรมภัตตาคาร รายไตรมาส 
 • 19. จำนวนผู้มีงานทำที่เป็นลูกจ้างภาคเอกชนที่ทำงานต่ำกว่าระดับแบบรุนแรง (น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) จำแนกตามประเภทอุตสาหกรรม รายไตรมาส 
  • 19.1. อัตราการเปลี่ยนแปลงของจำนวนผู้มีงานทำที่เป็นลูกจ้างภาคเอกชน น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส รายไตรมาส 
  • 19.2. อัตราการเปลี่ยนแปลงของจำนวนผู้มีงานทำที่เป็นลูกจ้างภาคเอกชน น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน รายไตรมาส 
  • 19.3. อัตราการเปลี่ยนแปลงของจำนวนผู้มีงานทำที่เป็นลูกจ้างภาคเอกชน น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ อุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว์ รายไตรมาส 
  • 19.4. อัตราการเปลี่ยนแปลงของจำนวนผู้มีงานทำที่เป็นลูกจ้างภาคเอกชน น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ อุตสาหกรรมสิ่งทอ รายไตรมาส 
  • 19.5. อัตราการเปลี่ยนแปลงของจำนวนผู้มีงานทำที่เป็นลูกจ้างภาคเอกชน น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม รายไตรมาส 
  • 19.6. อัตราการเปลี่ยนแปลงของจำนวนผู้มีงานทำที่เป็นลูกจ้างภาคเอกชน น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ อุตสาหกรรมการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคล รายไตรมาส 
  • 19.7. อัตราการเปลี่ยนแปลงของจำนวนผู้มีงานทำที่เป็นลูกจ้างภาคเอกชน น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ อุตสาหกรรมแม่พิมพ รายไตรมาส 
  • 19.8. อัตราการเปลี่ยนแปลงของจำนวนผู้มีงานทำที่เป็นลูกจ้างภาคเอกชน น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ อุตสาหกรรมก่อสร้าง รายไตรมาส 
  • 19.9. อัตราการเปลี่ยนแปลงของจำนวนผู้มีงานทำที่เป็นลูกจ้างภาคเอกชน น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ อุตสาหกรรมไม้และเครื่องเรือน รายไตรมาส 
  • 19.10. อัตราการเปลี่ยนแปลงของจำนวนผู้มีงานทำที่เป็นลูกจ้างภาคเอกชน น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ อุตสาหกรรมการเป็นสื่อกลางทางการเงิน รายไตรมาส 
  • 19.11. อัตราการเปลี่ยนแปลงของจำนวนผู้มีงานทำที่เป็นลูกจ้างภาคเอกชน น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ อุตสาหกรรมการขนส่ง รายไตรมาส 
  • 19.12. อัตราการเปลี่ยนแปลงของจำนวนผู้มีงานทำที่เป็นลูกจ้างภาคเอกชน น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ งานสังคมสงเคราะห์ กิจกรรมด้านบริการชุมชน สังคมและการบริการส่วนบุคคลอื่นๆ รายไตรมาส 
  • 19.13. อัตราการเปลี่ยนแปลงของจำนวนผู้มีงานทำที่เป็นลูกจ้างภาคเอกชน น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม รายไตรมาส 
  • 19.14. อัตราการเปลี่ยนแปลงของจำนวนผู้มีงานทำที่เป็นลูกจ้างภาคเอกชน น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ อุตสาหกรรมภัตตาคาร รายไตรมาส 
 • 20. ผลิตภาพแรงงาน ณ ราคาคงที่  
 • 21. อัตราการว่างงานจากข้อมูลผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน ของสำนักงานประกันสังคม และผู้ประกันตนมาตรา 33 ของสำนักงานประกันสังคม 
 • 22. ตารางอัตราการเลิกจ้างลูกจ้างในระบบประกันสังคม จากข้อมูลจำนวนผู้ประกันตนที่สำนักงานประกันสังคมจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุเลิกจ้าง 
 • 23. จำนวนผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจำแนกตามสาเหตุ YoY 
 • 24. จำนวนผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจำแนกตามสาเหตุ MoM 
 • 25. อัตราการว่างงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ รายไตรมาส  
 • 26. อัตราการว่างงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ รายเดือน  
 • 27. จำนวนผู้มีงานทำที่เป็นแรงงานนอกระบบ 
 • 28. อัตราการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงาน  
 • 29. อัตราการมีงานทำต่อประชากร 
 • 30. อัตราการจ้างงานภาคเกษตร 
 • 31. อัตราการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรม 
 • 32. อัตราการจ้างงานในภาคบริการ 
 • 33. อัตราการจ้างงานแบบไม่เต็มเวลา 
 • 34. อัตราการทำงานต่ำกว่าระดับ 
 • 35. กราฟเปรียบเทียบข้อมูลด้านแรงงานรายปี